Stichting Vrienden van Het Woldersven

ANBI gegevens van de Stichting Vrienden van het Wolders Ven

Naam:  Stichting Vrienden van het Wolders Ven

RSIN if fiscaal nummer:  805257597

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van het Wolders Ven
Beekdael 6
5583 TK Waalre

Bestuurssamenstelling:
P. van Leeuwen  (voorzitter)
A. J. Bonouvrié  (secretaris/penningmeester)
J. A. C. Couwenberg
J. J. van Zon
O. Ching
P. C. M. C. Bosman
F. M. van Wijlick

Beleidsplan:  zie doelstelling.

Beloningsbeleid:  geen beloningen of vergoedingen voor bestuursleden.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de belangen van de  te Waalre gevestigde stichting Het Wolders Ven, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verwerven van sponsors en het vormen van fondsen voor voormelde stichting; het organiseren van en/of deelnemen aan activiteiten ten behoeve van voormelde stichting; alle overige wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Financiën
De vastgestelde jaarstukken over 2020 kunt u hieronder downloaden.

WV Vrienden balans 2020