top of page

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Het Wolders Ven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken.

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens over ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en dergelijke, en het is ook niet onze intentie om die te verzamelen. Wel vragen wij aan bezoekers gegevens over medicijngebruik, dit in het belang van de gebruiker zelf.

 

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wij willen met u contact kunnen opnemen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

  • Wij willen zicht hebben op medicijngebruik om te verifiëren of dit al dan niet in de weg staat aan uw gebruik van het vakantiehuis.

  • Wij willen een gastenboek kunnen bijhouden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, overdracht

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Het Wolders Ven. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woldersven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ook wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Het Wolders Ven neemt ter bescherming van uw gegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@woldersven.nl.

bottom of page